Điều khoản dịch vụ

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”) trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Các Điều khoản này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi.

Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, đoạn âm thanh và phần mềm, do chúng tôi sở hữu hoặc cấp phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ hiện hành. Bạn không được sử dụng, sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Hành vi người dùng

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các quy tắc ứng xử sau:

1. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào bạn đăng, gửi hoặc chia sẻ trên trang web của chúng tôi.
2. Bạn sẽ không sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, lừa đảo hoặc trái phép nào.
3. Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể làm gián đoạn hoặc can thiệp vào hoạt động hoặc bảo mật của trang web của chúng tôi.
4. Bạn sẽ không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng liên quan nào.
5. Bạn sẽ không sử dụng trang web của chúng tôi để phát tán thư rác, vi-rút hoặc bất kỳ phần mềm độc hại nào khác.

Nội dung và liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Từ chối bảo hành

Trang web của chúng tôi và nội dung của nó được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi, an toàn hoặc không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác. Bạn sử dụng trang web của chúng tôi có nguy cơ của riêng bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt hoặc trừng phạt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi , ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Thay đổi đối với Điều khoản

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng Điều khoản sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản mới.

Luật chính quyền và quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của [khu vực tài phán của bạn]. Bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại [khu vực tài phán của bạn].

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [[email protected]].